Odelstinget - Møte tirsdag den 15.mars 2005 kl. 20.40

Dato: 15.03.2005

Referatsaker

Referat

 • 1.(72)

  Statsministerens kontor melder at

  1. lov om endringer i verdipapirhandelloven og enkelte andre lover (gjennomføring av markedsmisbruksdirektivet mv.) (Besl. O. nr. 33 (2004-2005))

  2. lov om handheving av det frie varebyttet innan EØS (Besl. O. nr. 42 (2004-2005))

  – er sanksjonert under 4. mars 2005

 • 2.(73)

  Statsministerens kontor melder at

  1. lov om endringer i introduksjonsloven mv. (Besl. O. nr. 15 (2004-2005))

  – er sanksjonert under 11. mars 2005

  Enst.: Nr. 1 og 2 vedlegges protokollen.

 • 3.(74)

  Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) (Ot.prp. nr. 51 (2004-2005))

 • 4.(75)

  Lov om endringer i lov 25. juni 2004 nr. 53 om endringer i rettergangslovgivningen m.m. (organiseringen av den sivile rettspleie på grunnplanet) (Ot.prp. nr. 53 (2004-2005))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes justiskomiteen.

 • 5.(76)

  Lov om endringer i lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova) mv. (Ot.prp. nr. 52 (2004-2005))

  Enst.: Sendes kommunalkomiteen.

 • 6.(77)

  Lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane m.m. (jernbaneloven) (Ot.prp. nr. 54 (2004-2005))

  Enst.: Sendes samferdselskomiteen.