Stortinget - Møte tirsdag den 16. november 1999 kl. 10

Dato: 16.11.1999

Voteringer

Etter at det var ringt til votering i 5 minutter, uttalte

Presidenten: Stortinget går til votering over sakene på dagens kart.

Voteringa i ei sak finst i slutten av referatet for kvar enkelt sak.