Stortinget - Møte fredag den 22. mars kl. 10.10

Dato: 22.03.2002

Referatsaker

Sak nr. 4

Referat

 • 1.(222)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Vaksdal, Øyvind Korsberg, Kenneth Svendsen og Øystein Hedstrøm om endringer i hjemfallsordningen slik at kraftverk i privat eie, og kraftverk i offentlig eie likestilles m.h.t konsesjonstid, og at verkene blir solgt til høystbydende etter at konsesjonstiden er utløpt (Dokument nr. 8:98 (2001-2002))

 • 2.(223)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Vaggen Malvik, Kjetil Bjørklund og Bjørn Jacobsen om bedre indikatorer for energiforbruk i kommunene (Dokument nr. 8:101 (2001-2002))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 3.(224)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Olav Gunnar Ballo, Magnhild Meltveit Kleppa, Ågot Valle og Odd Roger Enoksen om en bevilgning til bygging av Kautokeino anno 1852 (Dokument nr. 8:102 (2001-2002))

  Enst.: Sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 4.(225)

  Forslag fra stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter om endring av reglene for beskatning ved overgang til sameie til enmannsforetak slik at ikke kjøper lenger blir beskattet for salg som ikke reelt er foretatt (Dokument nr. 8:99 (2001-2002))

 • 5.(226)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Morten Lund, Odd Roger Enoksen, Synnøve Konglevoll, Torny Pedersen, Hallgeir H. Langeland, Olav Gunnar Ballo, Per Erik Monsen og Kenneth Svendsen om at energi levert fra alternative energikilder som fjernvarme, biobrensel og varmepumper i merverdiavgiftsloven likebehandles med elektrisk kraft for å unngå konkurransevridning i Finnmark, Troms og Nordland (Dokument nr. 8:100 (2001-2002))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes finanskomiteen.

 • 6.(227)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Djupedal, Åsa Elvik, Rolf Reikvam og Ingvild Vaggen Malvik om innføring av Teknologiavtalene (Dokument nr. 8:103 (2001-2002))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 7.(228)

  Årsmelding for 2001 fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) (Dokument nr. 16 (2001-2002))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 8.(229)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm, Ulf Erik Knudsen og Lodve Solholm om avskaffelse av boplikt for helårsboliger (Dokument nr. 8:97 (2001-2002))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 9.(230)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen, Ulf Erik Knudsen, Per Erik Monsen og Gjermund Hagesæter om fritak for ideelle organisasjoner fra å betale konsesjonsavgift for bruk av sambandsutstyr som er nødvendig for å kunne utføre aksjoner som har til hensikt å redde liv og helse (Dokument nr. 8:104 (2001-2002))

  Enst.: Sendes samferdselskomiteen.

 • 10.(231)

  Ringerike kommune sender skriv datert 14. mars 2002 med uttalelse fra kommunestyret om ny regioninndeling for Østlandet

 • 11.(232)

  Volda kommune sender skriv datert 8. mars 2002 med uttalelse fra kommunestyret om at Stortinget bevilger midler til kommunale næringsfond for 2002

  Enst.: Nr. 10 og 11 vedlegges protokollen.