Stortinget - Møte tirsdag den 6. februar 2007 kl. 10

Dato: 06.02.2007
President: Thorbjørn Jagland

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Interpellasjon fra representanten Anna Ljunggren til helse- og omsorgsministeren:
  «Selvmord er den hyppigste dødsårsaken blant unge menn i Norge i dag. Selvmord er også vanligere her enn i andre land. I 2004 tok 529 personer sitt eget liv, 93 av disse var menn mellom 15 og 29 år. Hjelpetilbudet til de etterlatte er svært viktig, og tilbakemeldinger tyder på at dette varierer fra kommune til kommune. I tillegg viser forskning at halvparten av de unge som forsøker å ta sitt eget liv, gjentar dette senere. Forskning og forebyggende arbeid er av sentral betydning for å kunne identifisere avgjørende faktorer og mulige tiltak.
  Hvilket arbeid gjør statsråden for å redusere selvmordshyppigheten i Norge, spesielt blant ungdom?»

 • Sak nr. 2

  Interpellasjon fra representanten Inge Lønning til helse- og omsorgsministeren:
  «Pasientjournaler inneholder sensitive helseopplysninger om den enkelte pasient. Opplysningene er underlagt strenge regler for taushetsplikt av hensyn til personvernet. I høringen om Ot.prp. nr. 49 (2005-2006) fremkom det opplysninger om at pasientjournalene var lett tilgjengelige i sykehus, også for personer som ikke hadde behov for disse opplysningene i behandlingen av pasienten. Det fremgår også av NOU 2006:5 Norsk helsearkiv – siste stopp for pasientjournalene at en rekke pasientjournaler til enhver tid er på avveie. Utvikling av elektroniske pasientjournaler (EPJ) vil både gi muligheter for bedre beskyttelse av taushetsbelagt informasjon og samtidig reise nye problemstillinger eksempelvis knyttet til hvem som skal få tilgang til EPJ.
  Hva gjør statsråden for å sikre en bedre ivaretakelse av pasientenes personvern gjennom en sikker oppbevaring av pasientjournaler?»

 • Sak nr. 3

  Interpellasjon fra representanten Gunnar Gundersen til kultur- og kirkeministeren:
  «Svømmebasseng er viktig for fysisk aktivitet, rehabilitering og opplæring. Svømming er kanskje en av få fysiske aktiviteter som kan drives av mennesker i alle aldre, og der fysisk funksjonshemning heller ikke er et hinder. Svømmeundervisning i skolen er både populært og en viktig del av det å hindre drukningsulykker. Det er satt opp konkrete læringsmål for svømming i den nye læreplanen. Svømming er også en av verdens største idretter. Svømmehaller er forutsetningen for alt dette. Uten tilgang til en svømmehall kan ikke skolen følge læreplanen. Drukningsulykker stiger nå foruroligende. Svømmeferdighetene er sentrale i denne sammenheng. St.meld. nr. 14 (1999-2000), eller idrettsmeldingen, som den også kalles, og den tilhørende Innst. S. nr. 147 var ambisiøse mht. svømmehaller.
  Mener statsråden at ambisjonene er fulgt opp, og er han fornøyd med rammene for de økonomiske virkemidlene inn mot svømmehaller i Norge?»

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 13.33.