Stortinget - Møte tirsdag den 9. oktober 2007 kl. 10

Dato: 09.10.2007

Formalia

Minnetaler over tidligere stortingsrepresentanter Henrik Svensen, Elsa Kobberstad og Thor Gystad

Presidenten: Ærede medrepresentanter!

Tidligere stortingsrepresentant Henrik Svensen gikk bort i august, i en alder av 103 år.

Henrik Svensen ble født 17. juli 1904 i Askøy i Hordaland. Han tok examen artium i 1922 og avla juridisk embetseksamen i 1926. Etter en periode som sakførerfullmektig og dommerfullmektig ble han i 1931 ansatt som fylkesfullmektig i Bergen og Hordaland. I 1933 ble han sekretær i Justisdepartementet, og fra 1938 var han juridisk sekretær hos finansrådmannen i Bergen. I 1945 ble han utnevnt til lagdommer ved Gulating lagmannsrett, et embete han innehadde til 1961.

Henrik Svensen representerte Høyre i Bergen bystyre i tre perioder – fra 1951 til 1961. Ved stortingsvalget i 1953 ble han så valgt til Stortinget fra Bergen. Han ble gjenvalgt ved valget i 1957. I den første perioden på Stortinget var han medlem av justiskomiteen. Som jurist fant han seg meget godt til rette i denne komiteen, hvor han også var sekretær. I perioden 1958–1961 var han formann i militærkomiteen og derved også medlem av den utvidede utenriks- og konstitusjonskomite. I denne stortingsperioden var han også medlem av Stortingets delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling og medlem av styret for Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union.

Det er ingen tvil om at Henrik Svensen kom til å gjøre sin største politiske innsats som formann i militærkomiteen. Han ledet komiteens arbeid på en dyktig måte og argumenterte energisk for en styrkelse av landets forsvar i en tid da den kalde krigen gjorde forsvarspolitikken til et langt mer dominerende politisk tema enn det er lett å forestille seg i dag. Henrik Svensen fulgte opp sitt forsvarsengasjement også etter tiden på Stortinget. I årene 1962–1966 var han president i Norges Forsvarsforening.

Da Henrik Svensen i januar 1961 ble utnevnt til lagdommer i Eidsivating, frasa han seg gjenvalg til Stortinget. Han kom imidlertid ikke til å tiltre sitt nye embete, siden han allerede i juni samme år ble utnevnt til fylkesmann i Aust-Agder, et embete han hadde fram til han gikk av med pensjon i 1974.

Bergenseren Henrik Svensen hadde ingen problemer med å identifisere seg med sitt nye fylke, og ble i løpet av kort tid en meget ansett fylkesmann i alle deler av fylket. Han valgte også å bli boende i Aust-Agder etter at han gikk av med pensjon.

Henrik Svensen var en person med klare meninger og med vilje til å forfekte disse med styrke og konsekvens, men han kombinerte alltid disse egenskapene med embetsmannens korrekthet og sans for fair play. Henrik Svensen var en politikkens gentleman både i framtreden og i handlinger.

Vi lyser fred over Henrik Svensens minne.

Tidligere stortingsrepresentant Elsa Kobberstad døde i juli i år, nesten 89 år gammel.

Elsa Kobberstad var født 21. juli 1918 i Narvik. Hun avla examen artium i 1938 og tok lærerskoleeksamen ved Tromsø lærerskole i 1941. I 1942 tok hun eksamen ved Statens lærerskole i husstell på Stabekk i Bærum. Hun begynte sin yrkeskarriere som lærer i Narvik og virket deretter som lærer både i Oslo og i Horten. I perioden 1956–1969 var hun igjen lærer i Narvik-skolen.

Elsa Kobberstad ble valgt som medlem av Narvik kommunestyre fra 1959 og ble sittende helt fram til 1979. I perioden 1971-1975 var hun medlem av formannskapet i Narvik. Hun var medlem av Nordland fylkesting og fylkesutvalg i to perioder, fra 1975 til 1983.

I lokalpolitikken var Elsa Kobberstad først og fremst opptatt av skolepolitiske spørsmål og av sosialpolitikk og eldreomsorg. Hennes sosialpolitiske engasjement gav seg uttrykk i aktiv innsats for Røde Kors, både i Horten og i Narvik.

Elsa Kobberstad var sterkt opptatt av å øke kvinners samfunnsbevissthet og aktive deltakelse. Dette engasjementet begynte allerede i Horten diskusjonsforening, hvor hun var formann i 1953–1954. Senere ble Høyrekvinners Landsforbund hennes viktigste arena – både regionalt og nasjonalt. Hun var formann for Nordland Høyrekvinner i elleve år, fra 1977 var hun 2. viseformann i Høyrekvinners Landsforbund, og i årene 1979–1983 var hun forbundets 1. viseformann. I 1983 ble hun utnevnt til æresmedlem i Høyrekvinners Landsforbund. I årene som medlem av landsforbundets formannskollegium var hun også medlem av Høyres sentralstyre.

I periodene 1973–1977 og 1977–1981 var Elsa Kobberstad vararepresentant til Stortinget for Nordland fylke, valgt av Høyre. Hun møtte flere ganger på Stortinget i disse årene. Ved stortingsvalget i 1981 ble hun så valgt som fast representant. Hun gav seg allerede etter en periode, men fikk allikevel utrettet atskillig i løpet av de fire årene. Med sin bakgrunn som lærer var hun vel fornøyd med å komme i kirke- og undervisningskomiteen. Samtidig var hun som representant for Nordland levende opptatt av saker som var spesielt viktige for Nord-Norge generelt: distriktspolitikk og samferdselspolitikk. Hun var både i og utenfor Stortinget en utrettelig talskvinne for fylkets og landsdelens utviklingsmuligheter. Hun kombinerte på en utmerket måte fasthet i meninger og sunt omdømme med et vennlig vesen.

Vi lyser fred over Elsa Kobberstads minne.

Tidligere stortingsrepresentant Thor Gystad døde 15. juni i år, nærmere 88 år gammel. Thor Gystad var født og oppvokst i Ullensaker og bodde der hele sitt liv.

I ung alder kom han med i organisasjonslivet, og han ble allerede drøyt 30 år gammel valgt inn i Ullensaker herredsstyre for Arbeiderpartiet. Hele sitt yrkesaktive liv var han ansatt i Norges Statsbaner. Han ble ansatt som telegrafist i 1939 og gikk gradene via jernbaneekspeditør til jernbanefullmektig.

Etter valget i 1959 ble han valgt til ordfører i Ullensaker, en posisjon han hadde til han ble valgt til Stortinget i 1969. I perioden 1964–1969 var han den første fylkesordfører i Akershus. Funksjonene som ordfører og fylkesordfører fylte han i tillegg til full jobb i NSB.

Thor Gystad satt tre perioder på Stortinget, til han gikk av med pensjon i 1981. På Stortinget var han medlem av finanskomiteen og av samferdselskomiteen. Han var FN-delegat i 1973 og var med i Stortingets delegasjon til NATO-parlamentarikerforsamlingen både i 1978 og i 1981.

Gystad var en av svært få som har vært både ordfører, fylkesordfører og stortingsrepresentant. Han hadde en rekke verv lokalt, regionalt og sentralt, bl.a. satt han ca. 30 år i styret for Norges Kommunalbank.

Thor Gystad var en solid og ryddig tillitsmann og politiker. For kona Astrid, deres døtre, barnebarn og oldebarn var han først og fremst en kjær og elsket familiemann. For andre var han et respektert og engasjert forbilde.

Vi lyser fred over Thor Gystads minne.

Representantene påhørte stående presidentens minnetaler.

Presidenten: Representanten Dagrun Eriksen vil framsette et representantforslag.

Dagrun Eriksen (KrF) [10:08:24]: Det er en ære for meg å framsette et representantforslag på vegne av representanten May-Helen Molvær Grimstad og meg selv om bedre rammevilkår for studenter som får barn i studietiden.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.