Stortinget - Møte tirsdag den 1. april 2008 kl. 10

Dato: 01.04.2008

Referatsaker

Sak nr. 7

Referat

 • 1.(178)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Kenneth Svendsen og Kari Kjønaas Kjos om nasjonale retningslinjer for kvalitet og kvantitet i TT-ordningen, og en finansieringsordning som sikrer TT-transport i tråd med retningslinjene (Dokument nr. 8:85 (2007-2008))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 2.(179)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene May-Helen Molvær Grimstad, Hans Olav Syversen, Ingebrigt S. Sørfonn og Line Henriette Holten Hjemdal om vurdering av momsfritak for frivillige organisasjoner (Dokument nr. 8:81 (2007-2008))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 3.(180)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Øyvind Korsberg, Gjermund Hagesæter og Ulf Leirstein om reduksjon av drivstoffavgiftene for budsjettåret 2008 (Dokument nr. 8:78 (2007-2008))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 4.(181)

  Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier (St.prp. nr. 48 (2007-2008))

  Enst.: Sendes forsvarskomiteen.

 • 5.(182)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Holten Hjemdal, Bjørg Tørresdal og Ingebrigt S. Sørfonn om tiltak for energisparing i husholdninger og næringsbygg (Dokument nr. 8:84 (2007-2008))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 6.(183)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Vigdis Giltun, Jan-Henrik Fredriksen og Harald Valved om tilleggsbevilgninger til de regionale helseforetakene (Dokument nr. 8:83 (2007-2008))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 7.(184)

  Samtykke til godtakelse av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket (to rettsakter om opprettelse, drift og bruk av annen generasjon av Schengen informasjonssystem (SIS II) og en forordning om tilgang til SIS II for organer som har ansvaret for utstedelse av registreringsbevis for motorkjøretøyer) (St.prp. nr. 44 (2007-2008))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, som foreligger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 8.(185)

  Melding for 2007 fra Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann for forvaltningen) (Dokument nr. 4 (2007-2008))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 9.(186)

  Tingenes tale (St.meld. nr. 15 (2007-2008))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 10.(187)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 134/2007 av 26. oktober 2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 178/2002 om næringsmiddelregelverket og om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) mv. (St.prp. nr. 47 (2007-2008))

 • 11.(188)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 137/2007 av 26. oktober 2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 852/2004, forordning (EF) nr. 853/2004, forordning (EF) nr. 854/2004 og forordning (EF) nr. 882/2004 samt tilhørende rettsakter, om næringsmiddelhygiene og kontroll (St.prp. nr. 46 (2007-2008))

  Enst.: Nr. 10 og 11 sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 12.(189)

  Nokre saker som gjeld veg og jernbane (St.prp. nr. 45 (2007-2008))

 • 13.(190)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Sortevik, Per Sandberg og Bård Hoksrud om modernisering av norsk samferdselspolitikk (Dokument nr. 8:80 (2007-2008))

 • 14.(191)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Arne Sortevik og Bård Hoksrud om at båndlegging av eiendom i forbindelse med samferdselsprosjekter automatisk følges opp med tilbud om innløsning. (Dokument nr. 8:82 (2007-2008))

  Enst.: Nr. 12-14 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Ønsker noen ordet før møtet heves? - Møtet er hevet.