Stortinget - Møte torsdag den 8. november 2012 kl. 10

Dato: 08.11.2012

Referatsaker

Sak nr. 8 [13:50:58]

Referat

 • 1.(49)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom LO/Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO/NHO Service (vekterkonflikten) ved tariffoppgjøret 2012 (Lovvedtak 1 (2012–2013))

   – er sanksjonert under 19. oktober 2012

 • 2.(50)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven (Lovvedtak 2 (2012–2013))

   – er sanksjonert under 19. oktober 2012

 • 3.(51)

  Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning (Innberetning 3 (2012–2013))

  Enst.: Nr. 1–3 vedlegges protokollen.

 • 4.(52)

  Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2012) (Prop. 13 L (2012–2013))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 5.(53)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Per-Willy Amundsen, Kenneth Svendsen, Tord Lien, Bård Hoksrud, Oskar J. Grimstad og Øyvind Korsberg om endring i § 3 lov om motorferdsel i utmark (lokal forvaltning av snøscootertraseer) (Dokument 8:11 L (2012–2013))

 • 6.(54)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Henning Skumsvoll og Oskar J. Grimstad om en stortingsmelding om rikets energitilstand (Dokument 8:13 S (2012–2013))

 • 7.(55)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Linda C. Hofstad Helleland, Bjørn Lødemel, Øyvind Halleraker, Anne Karin Olli, Anders B. Werp og Svein Harberg om motorferdsel i utmark (Dokument 8:15 LS (2012–2013))

  Enst.: Nr. 5–7 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 8.(56)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Linda C. Hofstad Helleland, Sonja Irene Sjøli og Arve Kambe om endringer i foreldrepermisjonsordningen (Dokument 8:12 S (2012–2013))

 • 9.(57)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Vigdis Giltun og Laila Marie Reiertsen om å kjøpekraftjustere kontantstøtte og barnetrygd i forhold til utgiftsnivået i bostedslandet (Dokument 8:14 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 8 og 9 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 10.(58)

  Endringer i finanstilsynsloven, banksikringsloven og foretakspensjonsloven (Prop. 11 L (2012–2013))

 • 11.(59)

  Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Hans Majestet Sultanen og Yang Di-Pertuan av Brunei Darussalam om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 27. juni 2012 (Prop. 14 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 10 og 11 sendes finanskomiteen.

 • 12.(60)

  Lov om endringer i sjøloven og luftfartsloven (gjennomføring av direktiv 2009/20/EF og forordning 285/2010) (Prop. 12 L (2012–2013))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 13.(61)

  En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap (Meld. St. 6 (2012–2013))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 14.(62)

  Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget (Dokument 3:1 (2012–2013))

 • 15.(63)

  Riksrevisjonens undersøkelse av Kunnskapsdepartementets koordinering av forskningspolitikken (Dokument 3:3 (2012–2013))

  Enst.: Nr. 14 og 15 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 16.(64)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 126/2012 av 13. juli 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 764/2008 om prosedyrer for varer fra EØS, forordning (EF) nr. 765/2008 om akkreditering og markedstilsyn og beslutning nr. 768/2008/EF om felles rammeverk (varepakken) (Prop. 15 S (2012–2013))

 • 17.(65)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 102/2012 av 30. april 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene (EF) nr. 1234/2007, 436/2009, 606/2009 og 607/2009 om vin (Prop. 16 S (2012–2013))

  Enst.: Nr. 16 og 17 sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.