Stortinget - Møte torsdag den 21. februar 2013 kl. 10

Dato: 07.03.2013
President: Dagfinn Høybråten

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:01:27]

  Valg av ny femte visepresident under visepresident Dagfinn Høybråtens permisjon

 • Sak nr. 2 [10:03:15]

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av medlemmer til styret for Domstoladministrasjonen ((Innst. 206 S (2012–2013)))

 • Sak nr. 3 [10:03:46]

  Interpellasjon fra representanten Trine Skei Grande til justis- og beredskapsministeren:
  «30. januar presenterte Kripos sin årlige trendrapport innenfor den organiserte kriminaliteten i Norge. Rapporten viser noen utviklingstrekk som ifølge Kripos «utgjør en trussel mot det norske samfunnet». Blant annet viser rapporten at spenningsnivået i gjengmiljøene i og rundt Oslo har økt og at trusselnivået anses som høyt, med stor sannsynlighet for skyteepisoder i det offentlige rom.
  Hvordan mener statsråden at vi mer effektivt kan bekjempe gjengkriminalitet?»

 • Sak nr. 4 [10:51:11]

  Interpellasjon fra representanten André Oktay Dahl til justis- og beredskapsministeren:
  «Voldtekt er et fysisk nestendrap, mens det psykisk kan drepe den voldtektsutsattes sjel. Voldtektsutsatte må møtes med den respekt, forståelse og de tiltak som er nødvendig fra det offentliges side. Dette skjer ikke i en god del tilfeller, bl.a. i tilfellet hvor en kvinne ble voldtatt 26. november 2010 mens sønnen var vitne, jf. brev til Riksadvokaten 22. januar 2013. Politiet tok ikke imot anmeldelse før etter fem dager. Deretter ble saken liggende ubehandlet hos politiet i ett år. Fornærmede fikk i denne perioden beskjed om ikke å snakke med sin sønn om det han hadde vært vitne til for at han ikke skulle «påvirkes», noe som var direkte skadelig for sønnen. Rettsmedisinske undersøkelser ble gjennomført forsinket, og spørsmål fra bistandsadvokaten ble ofte ikke besvart, for å nevne noe av det Oslo statsadvokatembete har betegnet som en «uakseptabel» etterforskning.
  Hva vil statsråden gjøre for å hindre flere slike eksempler?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 12.02.