Stortinget - Møte torsdag den 14. mars 2013 kl. 10

Dato: 14.03.2013
President: Øyvind Korsberg

Dagsorden

  • Formalia

  • Referatsaker

  • Sak nr. 1 [10:02:55]

    Presentasjon og debatt om framsatte grunnlovsforslag

  • Sak nr. 2 [12:21:26]

    Interpellasjon fra representanten Peter Skovholt Gitmark til utviklingsministeren:
    «Hvordan sørger statsråden for at brudd på barns rettigheter tas opp i bilaterale samtaler med norske samarbeidsland og i planlegging og oppfølging av norskfinansierte bistandsprogrammer?»

Møtet hevet kl. 13.17.