Stortinget - Møte fredag den 5. desember 2014 kl. 9

Dato: 05.12.2014

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Da er vi nesten klar til å gå til votering. Før vi gjør det, vil statsråd Tord Lien overbringe fem kgl. proposisjoner.

Statsråd Tord Lien overbrakte 5 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Da er vi klar til å gå til votering.

Voteringa i ei sak finst i slutten av referatet for kvar enkelt sak.