Stortinget - Møte tirsdag den 24. mars 2015 kl. 10

Dato: 24.03.2015

Dokument: (Innst. 206 S (2014–2015), jf. Prop. 55 S (2014–2015))

Sak nr. 3 [19:17:21]

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 188/2014 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2014/50/EU om minstekrav med omsyn til styrking av arbeidstakarmobiliteten mellom medlemsstatane gjennom betring av oppteninga og vidareføringa av rettane til supplerande pensjon

Talarar

Votering i sak nr. 3

Presidenten: Etter ønske fra arbeids- og sosialkomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 5 minutter til hver partigruppe og 5 minutter til medlem av regjeringen.

Videre vil presidenten foreslå at det gis anledning til inntil tre replikker med svar etter innlegg fra partienes hovedtaler og tre replikker med svar etter medlem fra regjeringen innenfor den fordelte taletid.

Videre blir det foreslått at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

– Det anses vedtatt.

Bengt Morten Wenstøb (H) [19:18:16]: (ordfører for saken): Jeg vil først benytte anledningen til å takke komiteens medlemmer for en rask og konstruktiv tilbakemelding underveis i arbeidet. Selv om ikke alle er enige i alt, er det min oppfatning at komiteens medlemmer har en grunnleggende respekt for hverandres synspunkter.

Prop. 55 S handler om minstekrav med hensyn til styrking av arbeidstakermobiliteten mellom medlemsstatene gjennom bedring av opptjeningen og videreføringen av retten til supplerende pensjon. Formålet med direktivet er å gjøre det lettere for arbeidstakere å benytte retten til fri bevegelse og medvirke til mobilitet for arbeidstakere ved å redusere hindringene som oppstår som følge av visse regler om supplerende pensjonsrettigheter knyttet til et arbeidsforhold.

På pensjonsområdet blir den sosiale tryggheten til arbeidstakerne sikret gjennom lovfestede trygdeordninger sammen med supplerende pensjonsordninger knyttet til arbeidsavtaler, noe som for øvrig stadig er mer vanlig i de europeiske landene. Det er på mange måter naturlig å se på Europa som ett arbeidsmarked der innbyggerne i de ulike landene finner seg arbeid på tvers av landegrenser. Når arbeidsløsheten øker i ett europeisk land, velger mange å flytte til et annet for å få seg arbeid. Dette gir mange familier et bedre liv.

De senere årene har de europeiske landene hatt et tett samarbeid innen universitets- og høyskolesektoren for å samordne og utvikle felles forståelse for akademiske grader og karaktersystem. Dette gjør det lettere å søke arbeid i andre europeiske land fordi man kan sammenligne to utdanninger. Et godt eksempel er norske studenter som studerer medisin i Polen, og deretter vender tilbake til Norge for å praktisere.

EØS er viktig for Norge, og vårt forhold til Europa handler om arbeidsplasser i Norge, men også om tilgangen til markedet i Europa for næringslivet. Det er viktig å ivareta arbeidstakernes mulighet til å søke arbeid i andre europeiske land, derfor bør hindringene i retten til fri bevegelse og mobilitet for arbeidstakerne reduseres.

Det er viktig å understreke at direktivet bare skal gjelde for de arbeidstakerne som bytter jobb på tvers av landegrensene, og ikke ved jobbytte innenfor samme medlemsstat.

Direktivet vil i liten grad påvirke eksisterende nasjonal lovgivning og nasjonale regler for supplerende pensjonsordninger, da de norske reglene i hovedsak er i samsvar med reglene i direktivet.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 3.

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykkjer i godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 188/2014 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2014/50/EU om minstekrav med omsyn til styrking av arbeidstakarmobiliteten mellom medlemsstatane gjennom betring av oppteninga og vidareføringa av rettane til supplerande pensjon.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.