Stortinget - Møte fredag den 30. september 2016 kl. 13

Dato: 30.09.2016

Formalia

Presidenten: Det foreligger fire permisjonssøknader:

 • fra Arbeiderpartiets gruppe om permisjon for representanten Jorodd Asphjell fredag 30. september for å delta i De forente nasjoners 71. ordinære generalforsamling i New York

 • fra representanten Lene Vågslid om foreldrepermisjon fredag 30. september

 • fra representanten Kjell Ingolf Ropstad om foreldrepermisjon fredag 30. september

 • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Eva Kristin Hansen fredag 30. september.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

 • Søknadene behandles straks og innvilges.

 • Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

  For Aust-Agder fylke: Terje Østebø Eikin

  For Telemark fylke: Lise Wiik

  For Sør-Trøndelag fylke: Audun Otterstad og Gunn Elin Flakne

Presidenten: Terje Østebø Eikin, Lise Wiik, Audun Otterstad og Gunn Elin Flakne er til stede og vil ta sete.

Statsråd Jon Georg Dale overbrakte 15 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Representanten Hans Fredrik Grøvan vil fremsette et grunnlovsforslag.

Hans Fredrik Grøvan (KrF) [13:06:30]: På vegne av representantene Knut Arild Hareide, Olaug V. Bollestad, Rigmor Andersen Eide og meg selv har jeg gleden av å fremme et grunnlovsforslag om endring i § 93, om vern av liv fra unnfangelse til død.

Presidenten: Representanten Torgeir Knag Fylkesnes vil fremsette to grunnlovsforslag.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) [13:07:05]: Eg har æra av å setje fram grunnlovsforslag frå representantane Audun Lysbakken, Kirsti Bergstø, Abid Q. Raja, Helge Thorheim, Snorre Serigstad Valen, Karin Andersen og meg sjølv om ny § 111, om at dei marine ressursane høyrer fellesskapet til og skal kome kystsamfunna til gode.

Så har eg glede av å framsetje grunnlovsforslag frå representantane Bård Vegar Solhjell, Audun Lysbakken, Snorre Serigstad Valen, Heikki Eidsvoll Holmås og meg sjølv om endring i §§ 2, 4, 9, 16 og 44, om endeleg avskaffing av statskyrkjeordninga.

Presidenten: Representanten Kirsti Bergstø vil fremsette to grunnlovsforslag.

Kirsti Bergstø (SV) [13:07:57]: Det er en glede å kunne framsette grunnlovsforslag fra representantene Audun Lysbakken, Heikki Eidsvoll Holmås og meg selv om endring i § 25, om forbud mot atomvåpen på norsk jord.

En like stor glede er det å kunne legge fram grunnlovsforslag fra representantene Martin Kolberg, Helga Pedersen, Torgeir Knag Fylkesnes, Abid Q. Raja og meg selv om endring i § 108, anerkjennelse av det samiske folk.

Presidenten: Representanten Snorre Serigstad Valen vil fremsette tre grunnlovsforslag.

Snorre Serigstad Valen (SV) [13:08:49]: Jeg har gleden av å framsette tre grunnlovsforslag.

Det er grunnlovsforslag på vegne av meg selv om endring i § 57, endring av valgdistriktene i Norge.

Det er grunnlovsforslag fra representantene Heikki Eidsvoll Holmås, Kirsti Bergstø, Karin Andersen, Sveinung Rotevatn, Trine Skei Grande og meg selv om endring i §§ 12, 50 og 61, innføring av 16 års stemmerettsalder.

Og ikke minst er det grunnlovsforslag fra representantene Kirsti Bergstø, Iselin Nybø, Sveinung Rotevatn, Jette F. Christensen, Truls Wickholm, Heidi Nordby Lunde og meg selv om endring i §§ 1, 3, 4– 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17– 32, 34– 37, 39– 41, 43–48, 62, 67–69, 74– 82, 86 og 121, om å endre statsform til republikk.

Presidenten: Representanten Jette F. Christensen vil fremsette to grunnlovsforslag.

Jette F. Christensen (A) [13:09:48]: Jeg vil på vegne av representantene Martin Kolberg, Gunvor Eldegard, Bård Vegar Solhjell, Karin Andersen, Abid Q. Raja og meg selv fremme forslag om ny § 107, om rett til kulturell identitet og deltakelse i det kulturelle liv.

Jeg vil så på vegne av representantene Martin Kolberg, Gunvor Eldegard, Tom E.B. Holthe og meg selv fremme forslag om endring i § 113 a, om begrensninger i de grunnlovfestede rettigheter.

Presidenten: Representanten Gunvor Eldegard vil fremsette to grunnlovsforslag.

Gunvor Eldegard (A) [13:10:37]: Eg vil veldig gjerne på vegner av representantane Martin Kolberg, Jette F. Christensen og meg sjølv fremja forslag om språklege justeringar i enkelte paragrafar i Grunnlova på nynorsk.

Så vil eg på vegner av representantane Martin Kolberg, Jette F. Christensen, Karin Andersen, Abid Q. Raja og meg sjølv fremja forslag om ny § 111 i Grunnlova, levestandard og helse.

Presidenten: Representanten Martin Kolberg vil fremsette fire grunnlovsforslag.

Martin Kolberg (A) [13:11:24]: På vegne av representantene Trond Giske, Ingvild Kjerkol og meg selv fremmer jeg forslag om endring i § 57 annet og tredje ledd, om valgordningen.

Så vil jeg fremme forslag på vegne av meg selv om flytting av § 33, om plassering av Norges Bank.

Så vil jeg fremme forslag fra representantene Jette F. Christensen, Gunvor Eldegard, Bård Vegar Solhjell, Karin Andersen, Per Olaf Lundteigen og meg selv, om vedtak av Grunnloven på tidsmessig bokmål.

Til slutt: På vegne av representantene Jette F. Christensen, Gunvor Eldegard, Helge Thorheim, Tom E.B. Holthe, Abid Q. Raja, Bård Vegar Solhjell, Karin Andersen og meg selv vil jeg fremme forslag om ny § 103, om rett til å stifte familie mv.

Presidenten: Representanten Erlend Wiborg vil fremsette et grunnlovsforslag.

Erlend Wiborg (FrP) [13:12:40]: På vegne av representanten Ulf Leirstein og meg selv har jeg den glede å fremme grunnlovsforslag om ny § 85 a, om folkeavstemning.

Presidenten: Representanten Michael Tetzschner vil fremsette syv grunnlovsforslag.

Michael Tetzschner (H) [13:13:12]: Jeg har den glede, sammen med en rekke medrepresentanter, å fremme følgende grunnlovsforslag for Stortinget i henhold til Grunnloven § 121:

Det gjelder grunnlovsforslag fra representantene Erik Skutle, Gunnar Gundersen, Bente Stein Mathisen, Heidi Nordby Lunde og meg selv om endring i § 98, forbud mot uforholdsmessig inngrep i borgernes frihetssfære.

Det gjelder grunnlovsforslag fra representantene Erik Skutle, Per Olaf Lundteigen og meg selv om endring i § 89, om domstolskontroll med lover mv.

Det gjelder grunnlovsforslag fra representantene Erik Skutle, Hans Fredrik Grøvan, Abid Q. Raja, Martin Kolberg og meg selv om endring i § 63, fritak fra ombudsplikten ved stortingsvalg.

Det gjelder grunnlovsforslag fra representantene Svein Flåtten, Bente Stein Mathisen, Nils Aage Jegstad og meg selv om nytt tredje ledd i § 95, om at staten ikke skal kunne skatt- og avgiftsbelegge rettslige tjenester for saker som skal avgjøres av domstolene.

Det gjelder så grunnlovsforslag fra representantene Erik Skutle, Torhild Aarbergsbotten og meg selv om endring i § 21 annet punktum, om avgivelse av ed eller forsikring som vilkår for å bli beskikket som embetsmann.

Det gjelder så grunnlovsforslag fra Eivind Smith vedtatt til fremsettelse av representantene Elin Rodum Agdestein, Regina Alexandrova og meg selv om endring i § 5, om Kongens immunitet.

Så gjelder det grunnlovsforslag fra Eivind Smith vedtatt til fremsettelse av representanten Sylvi Graham og meg selv om endring i §§ 17, 49, 50, 75 og 109, retting av språklige feil etter grunnlovsendringene i 2014.

Til forskjell fra noen av de kollektivt fremsatte grunnlovsforslagene i forrige periode kan vi konstatere at samtlige forslagsstillere også står bak forslagene innholdsmessig.

Presidenten: Representanten Gunnar Gundersen vil fremsette et grunnlovsforslag.

Gunnar Gundersen (H) [13:15:32]: Jeg vil på vegne av representantene Michael Tetzschner, Svein Flåtten, Anders B. Werp, Olemic Thommessen, Ingjerd Schou og meg selv framsette grunnlovsforslag om opphevelse av § 117, om odels- og åsetesretten.

Presidenten: Representanten Peter Christian Frølich vil fremsette et grunnlovsforslag.

Peter Christian Frølich (H) [13:16:02]: Jeg har gleden av å framsette et grunnlovsforslag på vegne av representanten Michael Tetzschner og meg selv som gjelder endring i § 25, om flytting av bestemmelsen om militærmakt mot innbyggerne.

Presidenten: Representanten Ingrid Heggø vil fremsette et grunnlovsforslag.

Ingrid Heggø (A) [13:16:32]: Eg har gleda av, på vegner av representantane Helga Pedersen, Martin Kolberg, Knut Storberget, Pål Farstad, Geir Pollestad, Jette F. Christensen, Abid Q. Raja, Line Henriette Hjemdal, Martin Henriksen og meg sjølv, å setja fram grunnlovsforslag om ny § 112 a, om at dei marine ressursane høyrer fellesskapet til.

Presidenten: Representanten Knut Storberget vil fremsette et grunnlovsforslag.

Knut Storberget (A) [13:17:08]: På vegne av representantene Ingrid Heggø, Odd Omland, Torgeir Knag Fylkesnes, Geir Pollestad, Martin Kolberg, Gunvor Eldegard, Jette F. Christensen, Abid Q. Raja, Line Henriette Hjemdal og meg selv vil jeg fremme grunnlovsforslag om endring i § 112, om vern av matjordressursene.

Presidenten: Representanten Karin Andersen vil fremsette to grunnlovsforslag.

Karin Andersen (SV) [13:17:44]: Jeg vil fremme to grunnlovsforslag. Det første er grunnlovsforslag fra meg selv om ny § 111, levestandard og helse. Det andre er grunnlovsforslag fra representantene Heikki Eidsvoll Holmås, Torgeir Knag Fylkesnes, Kirsti Bergstø og meg selv om endring i § 107, om å grunnlovfeste retten til bolig.

Presidenten: Representanten Sveinung Rotevatn vil fremsette to grunnlovsforslag.

Sveinung Rotevatn (V) [13:18:34]: På vegner av representantane Trine Skei Grande, Abid Q. Raja og meg sjølv har eg gleda av å setja fram to grunnlovsforslag. Det gjeld grunnlovsforslag om endring i §§ 4 og 16, om forholdet mellom stat og kyrkje, og det gjeld grunnlovsforslag om endring i § 57, om talet på valdistrikt m.m.

Presidenten: Representanten Ketil Kjenseth vil fremsette et grunnlovsforslag.

Ketil Kjenseth (V) [13:19:14]: På vegne av representanten Trine Skei Grande og meg selv vil jeg framsette et grunnlovsforslag om opphevelse av § 117, odels- og åsetesretten.

Presidenten: Representanten Per Olaf Lundteigen vil fremsette ni grunnlovsforslag.

Per Olaf Lundteigen (Sp) [13:19:43]: Det gjelder grunnlovsforslag fra representantene Marit Arnstad, Kjersti Toppe og meg sjøl om endring i § 14, forbud mot å utnevne stortingsrepresentanter til statssekretærer.

Det gjelder grunnlovsforslag fra representanten Helge Thorheim og meg sjøl om endring i § 57, utenlandske borgere skal ikke regnes med ved mandatfordeling til Stortinget.

Det gjelder grunnlovsforslag fra representantene Janne Sjelmo Nordås, Helge Thorheim, Kjersti Toppe og meg sjøl om endring i § 33, grunnlovfesting av at Norge skal ha sin egen pengeenhet.

Det gjelder grunnlovsforslag fra representanten Kjersti Toppe og meg sjøl om endring i § 108, «det samiske folket» erstatter begrepet «den samiske folkegruppa».

Det gjelder grunnlovsforslag fra representantene Janne Sjelmo Nordås, Kjersti Toppe, Helge Thorheim og meg sjøl om ny § 111 første ledd, de marine ressurser.

Det gjelder grunnlovsforslag fra representanten Kjersti Toppe og meg sjøl om ny § 111 andre ledd, om støy.

Det gjelder grunnlovsforslag fra representantene Marit Arnstad, Kjersti Toppe, Helge Thorheim og meg sjøl om endring i § 25, bruk av rikets forsvarsmakt på fremmed jord.

Det gjelder grunnlovsforslag fra representanten Kjersti Toppe og meg sjøl om nytt andre ledd i § 49, folkeavstemning.

Til slutt gjelder det grunnlovsforslag fra representanten Kjersti Toppe og meg sjøl om endring i § 49, delegering.

Presidenten: Grunnlovsforslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Representanten Anders Tyvand vil fremsette et representantforslag.

Anders Tyvand (KrF) [13:21:38]: På vegne av representantene Line Henriette Hjemdal, Hans Fredrik Grøvan, Geir Sigbjørn Toskedal og meg selv har jeg gleden av å framsette et representantforslag om økt lærertetthet og en maksgrense for gjennomsnittlig gruppestørrelse på skolenivå.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.