Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Aasland, Geir Pollestad og Torgeir Knag Fylkesnes om å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel (Midlertidig)

Dette dokument

  • Representantforslag 18 S (2019–2020)
  • Kjeldedokument:

Innhald

Merknader

Midlertidig versjon

Innhald

Til Stortinget

Bakgrunn

Fremover skal Norge fortsette å skape mange arbeidsplasser basert på ressursene i havet. Dette må være arbeidsplasser som gir en lønn å leve av i Norge. Norske sjøfolk er også avgjørende for å sikre akkurat denne verdiskapingen. Et av de viktigste konkurransefortrinnene for maritim næring, er at den kan dra nytte av norske sjøfolks erfaring.

Forslagsstillerne er bekymret over en utvikling hvor antallet norskflaggede skip øker noe, men hvor en også ser at antallet skip i NOR-registeret - som krever norske lønns- og arbeidsvilkår - går ned. Det er eksempler på timelønn ned på 35 kroner timer og eksempler hvor besetningen på skip som bare går mellom norske havner, har dårlige vilkår – og en lønn man ikke kan leve av i Norge. En slik utvikling kan ikke fortsette. Forslagsstillerne mener det ikke finnes prinsipielle begrunnelser for at man skal ha et annet syn på et trygt og anstendig arbeidsliv til havs enn på land.

Regjeringen Stoltenberg II satt i sin handlingsplan III mot sosial dumping i gang et arbeid med å utrede mulighetene for å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Skipsfarten reguleres også av et komplekst internasjonalt regelverk og det var nødvendig å kartlegge det juridiske handlingsrommet. Etter regjeringsskiftet i 2013 ble dette arbeidet stoppet, frem til Stortinget vedtok å utrede spørsmålet i 2017, jf. vedtak 1101 (2016–2017).

Før sommeren 2019 ble det publisert to utredninger, en fra Universitetet i Oslo og Menon, på oppdrag av Sjømannsforbundet og LO, og en fra Wikborg Rein og Oslo Economics gjennomført på oppdrag av regjeringen. Rapportene har hatt akkurat samme mandat.

Begge rapportene konkluderer med at det finnes et handlingsrom innen folkeretten og EØS-retten til å stille slike krav.

Det er etter forslagsstillernes syn av avgjørende betydning for å sikre trygge arbeidsplasser med en lønn å leve av og fremtidas verdiskaping at dette handlingsrommet brukes. Forslagsstillerne vil benytte den norske modellen og trepartssamarbeidet til å komme frem til løsninger som sikrer norske lønns- og arbeidsvilkår og ivaretar hele den maritime næringen.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen nedsette et partssammensatt utvalg som skal foreslå lovendringer og ordninger for å gjennomføre norske lønns- og arbeidsvilkår for den skipsfarten som foregår i norske farvann og på norsk sokkel. Utvalgets forslag skal fremlegges i den varslede stortingsmeldingen om maritim næring.

28. november 2019

Terje Aasland

Geir Pollestad

Torgeir Knag Fylkesnes