Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hadia Tajik, Arild Grande, Lise Christoffersen og Leif Sande om gjennomsnittsberegning av arbeidstid

Innhald

Innhald

Til Stortinget

Bakgrunn

Forslagsstillerne er opptatt av å legge til rette for et organisert arbeidsliv som både ivaretar hensynet til fleksibilitet og arbeidstakernes behov for et trygt og familievennlig arbeidsliv. Lover, regler og avtaler om arbeidstid danner rammene for arbeidstakernes arbeidshverdag, og samvirket mellom lov og avtaler for arbeidstid skal sikre et godt forhold mellom fleksibilitet, trygghet og forutsigbarhet både for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Gjennomsnittsberegning av arbeidstid benyttes i mange bransjer og virksomheter for å sikre effektiv drift innenfor trygge rammer. Dette håndteres i mange tilfeller bra og etter godt samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Men forslagsstillerne er samtidig oppmerksomme på at gjennomsnittsberegning av arbeidstid i enkelte sektorer gjennomføres på måter som i all hovedsak er til gunst for arbeidsgiver. Dette gjelder spesielt utenlandske arbeidstakere innenfor allmenngjorte områder. Her begrunnes mange søknader om gjennomsnittsberegning av arbeidstid til Arbeidstilsynet med ønske fra arbeidstakere om intensive arbeidsperioder når de er i Norge, slik at de kan få lengre etterfølgende friperioder i hjemlandet. Resultatet er at mange utenlandske arbeidstakere ikke får rett til bl.a. overtidsbetaling og således blir mer konkurransedyktige enn ansatte på vanlige norske lønns- og arbeidsvilkår.

Tariffnemnda har nylig fattet vedtak om endringer i forskrift om delvis allmenngjøring av Industrioverenskomsten for skips- og verftsindustrien som innebærer begrensninger i arbeidsgivers plikt til å dekke reise, kost og losji.

Forslagsstillerne mener det er grunnlag for å regulere bruken av gjennomsnittsberegning av arbeidstid på en tydeligere måte.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endringer i arbeidsmiljøloven som sikrer at adgang til gjennomsnittsberegning av arbeidstid innenfor allmenngjorte områder forbeholdes virksomheter som er bundet av landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett.

25. oktober 2018

Hadja Tajik

Arild Grande

Lise Christoffersen

Leif Sande