Referatsaker

Storting fredag den 21. juni 2019 kl. 9.00
(Dagsorden)
 • 1. (398)

  Statsministerens kontor melder at

  • Stortingets vedtak til lov om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling) Lovvedtak 70 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i folketrygdloven, samordningsloven og enkelte andre lover Lovvedtak 71 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover (ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor) Lovvedtak 72 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i folketrygdloven (gradering av pleiepenger og økt kompensasjonsgrad for sykepenger til selvstendig næringsdrivende) Lovvedtak 105 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i folketrygdloven mv. (foreldrepenger ved premature fødsler mv.) Lovvedtak 75 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i gjeldsordningsloven (namsmyndighetens stedlige kompetanse der skyldneren har adressesperre) Lovvedtak 76 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i barnevernloven (politiattest for fylkesnemndsledere, tilgang til opplysninger i Folkeregisteret) Lovvedtak 77 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven) Lovvedtak 91 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) Lovvedtak 89 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i stortingsgodtgjørelsesloven (innstramming i reglene om dekning av reiseutgifter og pendlerdiett mv.) Lovvedtak 96 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringar i skatteloven Lovvedtak 97 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endring i inndelingslova Lovvedtak 98 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringar i skattebetalingsloven Lovvedtak 99 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringar i merverdiavgiftsloven Lovvedtak 100 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringar i skatteforvaltningsloven Lovvedtak 101 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endring i lov 20. desember 2018 nr. 107 om endringer i tolloven Lovvedtak 102 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endring i lov 20. desember 2018 nr. 108 om endringer i a-opplysningsloven Lovvedtak 103 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i verdipapirhandelloven mv. (prospekt, markedsmisbruk, tilsyn og sanksjoner) Lovvedtak 90 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdloven (overtredelsesgebyr) Lovvedtak 80 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og tannhelsetjenesteloven (styrking av pasient- og brukerombudsordningen mv.) Lovvedtak 81 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i abortloven (fosterreduksjon) Lovvedtak 95 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringar i helse- og omsorgstenestelova (dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens) Lovvedtak 82 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i smittevernloven (lovrevisjon) Lovvedtak 83 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (bortvisning av tredjelandsborgere i forbindelse med asylsaksbehandling) Lovvedtak 63 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (skyldevne, samfunnsvern og sakkyndighet) Lovvedtak 60 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i patentloven mv. (forenklinger) Lovvedtak 58 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i straffeloven mv. (terrorrelaterte folkerettslige forpliktelser m.m.) Lovvedtak 61 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i straffeprosessloven mv. (ankesiling m.m.) Lovvedtak 62 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i andre lover som følge av lov 1. juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) Lovvedtak 56 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i klimakvoteloven (gjennomføring av ICAO CORSIA m.m.) Lovvedtak 104 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i forurensningsloven, produktkontrolloven, naturmangfoldloven og svalbardmiljøloven mv. (innføring av overtredelsesgebyr og heving av strafferammer) Lovvedtak 79 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i kommuneloven 2018 (retting av inkurier m.m.) Lovvedtak 88 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i ekomloven (prisregulering av spesialnummer, internasjonale samtaler og SMS mv.) Lovvedtak 67 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven (etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering og en styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten) Lovvedtak 85 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i kringkastingsloven mv. (Kringkastingsrådet, tilgjengeliggjøring for personer med funksjonsnedsettelser mv.) Lovvedtak 87 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringar i stadnamnlova (organisering av stadnamntenesta m.m.) Lovvedtak 86 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringar i opplæringslova, folkehøgskolelova, friskolelova m.m. (plikt til å tilby skoletur med overnatting, skolebyte for elevar i vidaregåande opplæring, opplæring i kvensk, samansetjing av yrkesopplæringsnemnder, politiattest i vidaregåande skole m.m.) Lovvedtak 68 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven (studentombud, trakassering og tilrettelegging) Lovvedtak 69 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i reindriftsloven (tilgjengeliggjøring av reintall og obligatorisk individmerking) Lovvedtak 92 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om forbud mot hold av pelsdyr Lovvedtak 93 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i akvakulturloven (tilpasning av produksjon av hensyn til miljøet) Lovvedtak 94 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i energiloven § 9-5 (innhenting av politiattest) Lovvedtak 78 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringar i yrkestransportlova (ekspressbuss) Lovvedtak 73 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i yrkestransportlova (oppheving av behovsprøvingen for drosje mv.) Lovvedtak 64 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i veglova mv. (overføring av fylkesveiadministrasjon) Lovvedtak 74 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i postloven (antall omdelingsdager) Lovvedtak 66 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven) Lovvedtak 65 (2018-2019)

  - er sanksjonert under 21.06.2019

  Foreslås vedlagt protokollen

 • 2. (399)

  Endringer i folketrygdloven (krav om bosted og opphold i Norge for rett til ektefelle- og barnetillegg)
  Prop. 129 L (2018-2019)

  Foreslås sendt arbeids- og sosialkomiteen

 • 3. (400)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om nye virkemidler for utslippskutt i kommunene
  Dokument 8:176 S (2018-2019)

  Foreslås sendt energi- og miljøkomiteen som forelegger sitt utkast til innstilling for finanskomiteen og kommunal- og forvaltningskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

 • 4. (401)

  Opplysningsvesenets fond
  Meld. St. 29 (2018-2019)

  Foreslås sendt familie- og kulturkomiteen

 • 5. (402)

  Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)
  Prop. 130 L (2018-2019)

  Foreslås sendt familie- og kulturkomiteen

 • 6. (403)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om en aktiv regnbuepolitikk for å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold
  Dokument 8:174 S (2018-2019)

  Foreslås sendt familie- og kulturkomiteen

 • 7. (404)

  Endringer i referanserenteloven mv. (gjennomføring av referanseverdiforordningen) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier
  Prop. 127 LS (2018-2019)

  Foreslås sendt finanskomiteen, unntatt B, som foreslås sendt finanskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

 • 8. (405)

  Endringer i finansforetaksloven mv. (diverse endringer)
  Prop. 128 L (2018-2019)

  Foreslås sendt finanskomiteen

 • 9. (406)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni og Kjersti Toppe om tiltak for å sikre pasienter trygg utskrivning og verdig transport fra sykehus
  Dokument 8:180 S (2018-2019)

  Foreslås sendt helse- og omsorgskomiteen

 • 10. (407)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nils T. Bjørke, Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om en ny og moderne pårørendepolitikk
  Dokument 8:181 S (2018-2019)

  Foreslås sendt helse- og omsorgskomiteen

 • 11. (408)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Ole André Myhrvold, Marit Knutsdatter Strand, Sigbjørn Gjelsvik og Åslaug Sem-Jacobsen om å stoppe nedleggelsen av Ullevål sykehus og sikre at sykehusutbyggingen i Oslo ikke går på bekostning sykehustilbudet i resten av landet
  Dokument 8:186 S (2018-2019)

  Foreslås sendt helse- og omsorgskomiteen

 • 12. (409)

  Lov om informasjonstilgang m.m. for Partnerdrapsutvalget
  Prop. 131 L (2018-2019)

  Foreslås sendt justiskomiteen

 • 13. (410)

  Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (gjennomføringstiden for straffegjennomføring med elektronisk kontroll mv.)
  Prop. 132 L (2018-2019)

  Foreslås sendt justiskomiteen

 • 14. (411)

  Endringer i tvisteloven (verdigrensene)
  Prop. 133 L (2018-2019)

  Foreslås sendt justiskomiteen

 • 15. (412)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Maria Aasen-Svensrud, Lene Vågslid, Jan Bøhler, Hadia Tajik, Kari Henriksen og Ingvild Kjerkol om tiltak for å bekjempe netthets
  Dokument 8:173 S (2018-2019)

  Foreslås sendt justiskomiteen

 • 16. (413)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om å innføre obligatorisk ID-merking av hund og katt
  Dokument 8:175 S (2018-2019)

  Foreslås sendt justiskomiteen

 • 17. (414)

  Samisk språk, kultur og samfunnsliv
  Meld. St. 31 (2018-2019)

  Foreslås sendt kommunal- og forvaltningskomiteen

 • 18. (415)

  Endringer i finnmarksloven (endringer som følge av sammenslåingen av Troms og Finnmark fylker)
  Prop. 134 L (2018-2019)

  Foreslås sendt kommunal- og forvaltningskomiteen

 • 19. (416)

  Samhandling for betre sjøtryggleik
  Meld. St. 30 (2018-2019)

  Foreslås sendt næringskomiteen som forelegger sitt utkast til innstilling for transport- og kommunikasjonskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

 • 20. (417)

  Et kvotesystem for økt verdiskaping - En fremtidsrettet fiskerinæring
  Meld. St. 32 (2018-2019)

  Foreslås sendt næringskomiteen

 • 21. (418)

  Endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.)
  Prop. 135 L (2018-2019)

  Foreslås sendt næringskomiteen

 • 22. (419)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om regulering av hundeoppdrett
  Dokument 8:177 S (2018-2019)

  Foreslås sendt næringskomiteen

 • 23. (420)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bengt Fasteraune og Marit Knutsdatter Strand om å styrke fjellandbruket og videreutvikle forskningsstasjonen Løken i Valdres
  Dokument 8:183 S (2018-2019)

  Foreslås sendt næringskomiteen

 • 24. (421)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes om en styrking av rekenæringen
  Dokument 8:184 S (2018-2019)

  Foreslås sendt næringskomiteen

 • 25. (422)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om prøveordning som gir folk mulighet til å stille borgerforslag for behandling i Stortinget
  Dokument 8:171 S (2018-2019)

  Foreslås sendt Stortingets presidentskap

 • 26. (423)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Mona Fagerås om skolestruktur og profittforbud til elevenes og studentenes beste
  Dokument 8:178 S (2018-2019)

  Foreslås sendt utdannings- og forskningskomiteen

 • 27. (424)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Sigbjørn Gjelsvik, Liv Signe Navarsete, Ole André Myhrvold og Sandra Borch om ny behandling av Norges tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke
  Dokument 8:182 S (2018-2019)

  Foreslås sendt utenriks- og forsvarskomiteen