EU-program: Veien mot det digitale tiåret

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om opprettelse av et nytt digitalt EU-politikkprogram

Europakommisjonen la 15. september fram forslag til en beslutning for å etablere politikkprogrammet «Veien mot det digitale området». Kommisjonen skriver i sin pressemelding at planen skal bidra til at EU kan nå sine mål knyttet til digital omstilling innen 2030. Sentralt i forslaget er en årlig samarbeidsmekanisme mellom medlemslandene for å overvåke utviklingen. Det skal også utarbeides flerårige, strategiske handlingsplaner og gjennomføres årlige, strukturerte diskusjoner mellom medlemslandene og Kommisjonen. En egen mekanisme skal støtte gjennomføring av flernasjonale prosjekter.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette regelverket.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 18.10.2021 12:31 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2021)574