Informasjon om investeringer

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til to rettsakter fra Europakommisjonen om informasjon om investeringer.

Europakommisjonen la 15. juli 2021 fram forslag til to rettsakter knyttet til informasjon om investeringer. Det første er forslag til en forordning som vil forlenge en overgangsordning om salg av andeler. Det andre er forslag til et direktiv med endringsbestemmelser om informasjonstilgang i kollektive investeringsfond. Begge forslagene medfører at administrasjonsselskaper, investeringsselskaper og personer som gir råd om eller selger andeler i investeringsinstitutter og ikke-investeringsinstitutter, midlertidig får et forlenget fritak fra kravet om at gi detaljinvestorer et dokument med sentral informasjon. Unntaket forlenges fra 31. desember 2021 til 30. juni 2022.

Forslagene er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Finansdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette regelverket.

Forslagene er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 17.08.2021 13:09