Internasjonal gjesting i offentlige mobilkommunikasjonsnett

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om omarbeiding av gjeldende forordning om gjesting i offentlige mobilkommunikasjonsnett.

Europakommisjonen la 24. februar 2021 fram forslag til en forordning som medfører en videreføring og omarbeiding av den gjeldende forordningen om gjesting i offentlige mobilkommunikasjonsnett. Kommisjonen viser i forslaget at den gjeldende forordningen om gjesting ble innført i 2012 og utløper 30. juni 2022. Kommisjonen foreslår i hovedsak å videreføre bestemmelsene i forordningen, men foreslår en justering av de maksimale takstene, innføre tiltak for å øke innsynet, bidra til at tjenestekvaliteten ved gjesting er lik den som leveres hjemme og å øke adgangen til beredskapstjenester i forbindelse med gjesting. Samtidig er den gjeldende forordningen endret flere ganger etter 2012 og Kommisjonen foreslår derfor en omarbeiding for å gjøre den klarere.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette regelverket.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 24.03.2021 13:01 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2021)85