Persistente organiske miljøgifter

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen knytte til persistente organiske miljøgifter.

Europakommisjonen la 28. oktober fram forslag til en forordning med endringsbestemmelser for grenseverdier for konsentrasjoner av persistente organiske miljøgifter i avfall. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at forslaget innebærer innføring av grenseverdier for tre stoff eller grenser av stoff i avfall. Dette omfatter stoff som finnes i tekstiler, behandlede tekstiler og tre, brannslukkingsskum og plantevernmidler. I tillegg skjerpes grenseverdiene for ytterligere fem stoff eller grupper av stoff. Samlet sett er målet bedre beskyttelse av folkehelsen og miljøet og bidra til EUs samlede målsetting for sirkulær økonomi og EUs grønne giv.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Klima- og miljødepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette regelverket.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 25.11.2021 09:28 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2021)656