Yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om endringsbestemmelser om anerkjenning av tredjelandssertifikater knyttet til yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier.

Europakommisjonen la 18. februar 2021 fram forslag til et direktiv som vil endre gjeldende direktiv om yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier knyttet til anerkjenning av tredjelandssertifikater. Kommisjonen skriver i forslaget at formålet er å endre overgangsbestemmelsene i yrkeskvalifikasjonsdirektivet for navigering på innenlands vannveier utstedt av tredjeland. Med ett unntak inneholder ikke direktivet overgangsbestemmelser for dokumenter som er utstedt av tredjeland og som nå anerkjennes ensidig av medlemsland eller i samsvar med deres internasjonale avtaler. Kommisjonen foreslår derfor en endring som medfører at slike sertifikater også vil anerkjennes etter at overgangsbestemmelsene i direktiv om yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier utløper.    

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Nærings- og fiskeridepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette regelverket.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 24.03.2021 13:06 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM (2021)71