EU/EØS-nytt - 12. februar 2020

Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2020 | EØS-prioriteringer første halvår 2020 | Foreslår ny prosess for EU-utvidelse | Utvikling av nytt regelverk om fiskerisubsidier i WTO | Retningslinjer for data fra tilkoblede kjøretøy | Lavere kapitalkrav for lån til grønne prosjekter?

Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2020

Arbeidsprogrammet omtaler viktige EU-saker det kommende året, og regjeringens planer for oppfølgingen av disse. Programmet gir en kort gjennomgang av svært mange saker på en rekke ulike områder. Vi har valgt ut noen saker som er nye sammenlignet med arbeidsprogrammet for 2019.

EØS-prioriteringer første halvår 2020

Norge har nå formannskapet i EFTAs faste komité og har lagt fram et kort notat om prioriteringene for kommende halvår. Dette er nyttig sett opp mot regjeringens arbeidsprogram for 2020, som inneholder et stort antall EU/EØS-saker, men ingen direkte prioriteringer. Norge vil i første halvår 2020 blant annet prioritere relevante initiativ i European Green Deal, pågående saker knyttet til arbeidsliv, og samarbeide med EU på overordnede områder som maritime spørsmål, konkurranseevne, forskning og utdanning, industripolitikk og digitalisering.

Foreslår ny prosess for EU-utvidelse

Europakommisjonen mener det er av «geostrategisk betydning» at landene på Vest-Balkan blir medlem av EU. I et nytt forslag om EUs utvidelsesprosess imøtekommer Kommisjonen i stor grad franske innspill. Den nye metoden vil legge mer vekt på rettsstatsprinsippene i kandidatlandene, og eksperter fra medlemslandene skal involveres i sterkere grad for å overvåke reformutviklingen i tiltredelseslandene. Kommisjonen varsler oppdaterte rapporter om Albania og Nord-Makedonia i slutten av februar.

Utvikling av nytt regelverk om fiskerisubsidier i WTO

Fiskerisubsidier skal diskuteres under WTO-ministermøtet i Kasakhstan i juni. Flere reguleringsforslag har blitt lagt fram, blant annet et revidert forslag fremlagt av flere EU-land, samt et forslag fra Canada. Forhandlingene vil imidlertid ikke bli enkle, grunnet blant annet spørsmål knyttet til hvorvidt utviklingsland skal nyte godt av visse unntak fra forbud mot subsidier. I tillegg må man balansere grunnleggende hensyn som bærekraft og økonomisk utvikling. WTOs håp er å komme frem til en avtale som kan gjenopprette en synkende tillit til organisasjonens arbeid og som kan bevise at organisasjonen gjør sitt for å gjøre verden mer bærekraftig.

Retningslinjer for data fra tilkoblede kjøretøy

Det Europeiske Personvernrådet (EDPB) har publisert et utkast til retningslinjer for behandling av persondata fra tilkoblede kjøretøy (connected vehicles) og mobilitetsrelaterte applikasjoner. Lokasjonsdata, biometriske data og data som kan brukes til å avdekke lovbrudd trekkes frem som områder som kan være en utfordring i forhold til databeskyttelse og personvern. Retningslinjene er på høring til 20. mars. I Frankrike anklages energiselskaper for at smarte strømmålere bryter med EUs personvernregler.

Lavere kapitalkrav for lån til grønne prosjekter?

Gjennomføring av de tiltakene som er varslet i «European Green Deal» vil innebære enorme investeringsbehov på en rekke områder. Europakommisjonen vurderer for tiden om dagens kapitalkrav til bankene skal justeres, slik at kravene blir lavere dersom det gis lån til eller investeres i grønne prosjekter. Forslaget møter kritikk, og det stilles spørsmål ved om det vil være støtte i EU for et eventuelt forslag.

Rapporter, artikler, nettsider og andre tips

Referat fra møtet i Europautvalget 4. februar – forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og utenriksminister Ine Eriksen Søreide orienterte om aktuelle EU/EØS-saker, blant annet utviklingen av EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk, brexit og det fremtidige forholdet til Storbritannia, utviklingen i WTO og en dom i EFTA-domstolen om den norske foreldrepengeordningen.

Arbeids- og sosialpolitikk i EU : status og utviklingstrekk – halvårsrapport 2. halvår 2019 fra arbeids- og sosialråden ved EU-delegasjonen.

Utrikesdeklarationen 2020 – den svenske regjeringens redegjørelse under den utenrikspolitiske debatten i Sveriges riksdag 12. februar.

EEA story map – fra EUs miljøbyrå. En samling av kart som illustrerer hvordan tørke, kraftig regn og flom, skogbranner og havnivåstigning kan påvirke noen utvalgte regioner i Europa.

The ECB’s power over non-euro countries in the banking union – notat fra Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps): «Enligt författaren måste icke-euroländer som väljer att gå med i bankunionen visserligen rätta sig efter ECB:s banktillsynsregler. En utgångspunkt för detta är att samarbetet är frivilligt. Det finns dock begränsningar för ECB:s befogenheter».


Stortingsbiblioteket overvåker norske og internasjonale nyhetskilder, tidsskrifter og nettsider. Formålet er å fange opp nye politiske initiativ, behandlingen av sentrale saker i de nordiske landene, bakgrunn om saker i media og annen relevant informasjon for EU/EØS-arbeidet i Stortinget. Nyhetsbrevet er rettet mot stortingsrepresentanter og ansatte, men eksterne kan også abonnere.

Følgende har bidratt i denne utgaven: Jeannette Berseth og Erik Eriksen (stortingsbiblioteket) og Tone Kristin Aursland (utredningsseksjonen).

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Jeannette Berseth