Budsjettvedtak 19. juni

Stortinget fattet 19. juni bevilgningsvedtak i samsvar med finanskomiteens innstilling til bevilgningsvedtak under kapittel 8 i Innst. 360 S (2019–2020).

Se Innst. 360 S (2019–2020).

Dette innebærer at Stortingets flertall sluttet seg til de fleste av regjeringens samlede bevilgningsforslag i Prop. 117 S (2019–2020) om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2020 og Prop. 127 S (2019–2020) om økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet.

Stortingets bevilgningsvedtak 19. juni 2020 innebærer følgende endringer i forhold til regjeringens forslag i ovennevnte proposisjoner:

Kap.

Post

Formål

Forslag fra Regjeringen Solberg i Prop. 117 S og 127 S

Stortingets bevilgningsvedtak 19. juni 2020, jf. Innst. 360 S (2019-2020)

Utgifter (i tusen kroner)

226

 

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

1 601 926

1 589 426
(-12 500)

231

 

Barnehager

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

453 302

458 302
(+5 000)

240

 

Fagskoler

 

 

 

60

Driftstilskudd til fagskoler

816 332

834 707
(+18 375)

253

 

Folkehøyskoler

 

 

 

70

Tilskudd til folkehøyskoler

1 012 316

1 013 066
(+750)

325

 

Allmenne kulturformål

 

 

 

79

Til disposisjon

26 600

28 600
(+2 000)

440

 

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten

 

 

 

1

Driftsutgifter

18 881 216

18 906 216
(+25 000)

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

1 169 030

1 206 030
(+37 000)

451

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 

 

 

1

Driftsutgifter

918 219

938 219
(+20 000)

571

 

Rammetilskudd til kommuner

 

 

 

60

Innbyggertilskudd

143 228 346

143 225 846
(-2 500)

581

 

Bolig- og bomiljøtiltak

 

 

 

76

Utleieboliger

361 002

327 302
(-33 700)

732

 

Regionale helseforetak

 

 

 

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF

57 569 159

57 895 767
(+326 608)

 

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF

19 991 777

20 104 919
(+113 142)

 

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF

15 138 017

15 224 171
(+86 154)

 

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF

13 580 684

13 657 280
(+76 596)

761

 

Omsorgstjeneste

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

287 652

572 652
(+285 000)

 

68

Kompetanse og innovasjon

424 857

549 857
(+125 000)

 

73

Særlige omsorgsbehov

55 829

85 829
(+30 000)

900

 

Nærings- og fiskeridepartementet

 

 

 

78

Tilskudd til Akvariet i Bergen

0

5 000
(+5 000)

905

 

Norges geologiske undersøkelse

 

 

 

1

Driftsutgifter

189 300

199 300
(+10 000)

909

 

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

 

 

 

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk

2 188 000

2 263 000
(+75 000)

919

 

Diverse fiskeriformål

 

 

 

60

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner

1 021 406

2 271 406
(+1 250 000)

 

73

Tilskudd til kompensasjon for CO2-avgift

255 000

5 000
(-250 000)

1311

 

Tilskudd til regionale flyplasser

 

 

 

72

Tilskudd til dekking av tap

0

90 000
(+90 000)

1320

 

Statens vegvesen

 

 

 

22

Drift og vedlikehold av riksveier

6 981 800

7 411 800
(+430 000)

 

30

Riksveiinvesteringer

13 189 400

13 436 400
(+247 000)

 

73

Tilskudd for reduserte bompengetakster utenfor byområdene

1 400 000

2 140 000
(+740 000)

1352

 

Jernbanedirektoratet

 

 

 

1

Driftsutgifter

365 600

355 600
(-10 000)

 

21

Spesielle driftsutgifter - planer og utredninger

248 700

188 700
(-60 000)

 

72

Kjøp av infrastrukturtjenester - planlegging av investeringer

1 324 900

1 429 900
(+105 000)

1360

 

Kystverket

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

32 200

18 700
(-13 500)

1420

 

Miljødirektoratet

 

 

 

75

Utbetaling for vrakpant og tilskudd til kjøretøy og fritidsbåter

586 176

475 276
(-110 900)

1429

 

Riksantikvaren

 

 

 

74

Tilskudd til fartøyvern

63 926

65 526
(+1 600)

1634

 

Kompensasjon for inntektssvikt som følge av virusutbruddet

 

 

 

70

Tilskudd til støtteberettigete virksomheter

30 000 000

30 030 000
(+30 000)

1700

 

Forsvarsdepartementet

 

 

 

71

Overføringer til andre

88 176

91 176
(+3 000)

1720

 

Felleskapasiteter i Forsvaret

 

 

 

1

Driftsutgifter

                                               9 351 663

9 401 663
(+50 000)

2410

 

Statens lånekasse for utdanning

 

 

 

50

Avsetning til utdanningsstipend

                                    8 567 063

8 572 747
(+5 684)

 

72

Rentestøtte

1 139 989

1 140 105
(+116)

 

90

Økt lån og rentegjeld

34 160 135

34 176 819
(+16 684)

2421

 

Innovasjon Norge

 

 

 

52

Låneordning for pakkereisearrangører - tapsavsetning

1 000 000

750 000
(-250 000)

 

54

Tapsavsetning - låneordning for nærskipsfart og fiskefartøy

150 000

300 000
(+150 000)

 

73

Tilskuddsordning for pakkereisearrangører

0

500 000
(+500 000)

 

91

Låneordning for pakkereisearrangører - lån

2 000 000

1 500 000
(-500 000)

Inntekter (i tusen kroner)

5507

 

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

 

 

 

71

Ordinær skatt på formue og inntekt

41 800 000

39 800 000
(-2 000 000)

 

72

Særskatt på oljeinntekter

79 600 000

54 600 000
(-25 000 000)

5536

 

Avgift på motorvogner mv.

 

 

 

71

Engangsavgift

12 000 000

11 979 000
(-21 000)

5556

 

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

 

 

 

70

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

3 198 000

2 833 000
(-365 000)

5617

 

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

 

 

 

80

Renter

4 352 796

4 352 912
(+116)

Endringene i forhold til regjeringens bevilgningsforslag er en oppfølging av budsjettforliket 11. juni 2020 mellom regjeringspartiene (Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti) og Fremskrittspartiet slik dette framgår under kapittel 1.1 i Innst. 360 S (2019–2020), samt stortingsflertallets lovvedtak 135 (2019-2020) om midlertidige endringer i petroleumsskatteloven, jf. Innst. 351 L (2019-2020) fra Stortingets finanskomité.

Ut over bevilgningsvedtakene, gjorde Stortinget også andre vedtak i samsvar med øvrige deler av komiteens tilråding under kapittel 8 i Innst. 360 S (2019–2020).

I tillegg vedtok flertallet følgende forslag som ble fremmet i forkant av stortingsbehandlingen av Innst. 360 S, jf. Løse forslag til saken:

  • Stortinget ber regjeringen jobbe raskt og gjøre nødvendige avklaringer som må til for å realisere planlagt flyplass i Mo i Rana.
  • Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2021 med utvidelsen med seks nye kommuner inn i forsøket med statlig finansiering av pleie- og omsorgssektoren, slik at Stortinget da kan ta stilling til hvilke seks kommuner som får tilbud om å være med i ordningen.

Sist oppdatert: 19.06.2020 20:08