Budsjettkapitler

Budsjett-innst. S. nr. 11 (2001-2002) jf. St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 1 (2001-2002)

Budsjettkapitler
Kapittel Ordførar
600 Sosialdepartementet Alvheim, John I. (FrP)
612 Statens institutt for rusmiddelforskning Nørve, Elisabeth Røbekk (H)
614 Utvikling av sosialtjenesten, tiltak for rusmiddelmisbrukere m.v. Nesvik, Harald T. (FrP)
660 Krigspensjon Aarøen, Magne (KrF)
670 Tiltak for eldre Gløtvold, Ola D. (Sp)
673 Tiltak for funksjonshemmede Aarøen, Magne (KrF)
674 Handlingsplan for funksjonshemmede Hundhammer, Beate Heieren (H)
675 Tiltak for eldre og funksjonshemmede Hanssen, Bjarne Håkon (A)
676 Kompetansesentra for funksjonshemmede Hanssen, Bjarne Håkon (A)
700 Helsedepartementet Ballo, Olav Gunnar (SV)
701 Forsknings- og forsøksvirksomhet Hildeng, Britt (A)
702 Nemnd for bioteknologi Aarøen, Magne (KrF)
703 Helsetjenesten for innsatte i fengsel Alvheim, John I. (FrP)
705 Kursvirksomhet og stipendier Gløtvold, Ola D. (Sp)
706 Sosial- og helsedirektoratet Aarøen, Magne (KrF)
707 Nasjonalt folkehelseinstitutt Andersen, Rolf Erling (A)
708 Statens helsetilsyn og fylkeslegene Ballo, Olav Gunnar (SV)
711 Statens rettstoksikologiske institutt Nesvik, Harald T. (FrP)
715 Statens strålevern Høie, Bent (H)
716 Kreftregisteret Høie, Bent (H)
718 Rehabilitering Nørve, Elisabeth Røbekk (H)
719 Helsefremmende og forebyggende arbeid Duesund, Åse Gunhild Woie (KrF)
730 Statlig helsetjeneste Kristoffersen, Asmund (A)
732 Regionale helseforetak Alvheim, John I. (FrP)
739 Andre utgifter Kristoffersen, Asmund (A)
742 Forpleining, kontroll og tilsyn med psykiatriske pasienter Ballo, Olav Gunnar (SV)
743 Statlige stimuleringstiltak for psykisk helse Ballo, Olav Gunnar (SV)
744 Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede Andersen, Rolf Erling (A)
750 Statens legemiddelverk Gløtvold, Ola D. (Sp)
751 Apotekvesenet Andersen, Rolf Erling (A)
797 Helse- og sosialberedskap Hundhammer, Beate Heieren (H)
3600 Sosiadepartementet Alvheim, John I. (FrP)
3612 Statens institutt for rusmiddelforskning Nørve, Elisabeth Røbekk (H)
3700 Helsedepartementet Ballo, Olav Gunnar (SV)
3706 Sosial- og helsedirektoratet Aarøen, Magne (KrF)
3707 Nasjonalt folkehelseinstitutt Andersen, Rolf Erling (A)
3708 Statens helsetilsyn og fylkeslegene
3711 Statens rettstoksikologiske institutt Nesvik, Harald T. (FrP)
3715 Statens strålevern Høie, Bent (H)
3739 Behandlingsreiser til utlandet Kristoffersen, Asmund (A)
3750 Statens legemiddelverk Gløtvold, Ola D. (Sp)
3751 Apotekvesenet Andersen, Rolf Erling (A)
2600 Trygdeetaten Hildeng, Britt (A)
2603 Trygderetten Høie, Bent (H)
2650 Sykepenger Hundhammer, Beate Heieren (H)
2660 Uførhet Hildeng, Britt (A)
2662 Yrkesskadetrygd, gml. lovgivning Molvik, Sigbjørn (SV)
2663 Medisinsk rehabilitering m.v. Nørve, Elisabeth Røbekk (H)
2670 Alderdom Hildeng, Britt (A)
2680 Etterlatte Duesund, Åse Gunhild Woie (KrF)
2683 Stønad til enslig mor eller far Hildeng, Britt (A)
2686 Gravferdsstønad Molvik, Sigbjørn (SV)
2690 Diverse utgifter Kristoffersen, Asmund (A)
2711 Diverse tiltak i spesialisthelsetjenesten Gløtvold, Ola D. (Sp)
2750 Syketransport m.v. Nørve, Elisabeth Røbekk (H)
2751 Medisiner m.v. Nesvik, Harald T. (FrP)
2752 Refusjon av egenbetaling Duesund, Åse Gunhild Woie (KrF)
2755 Helsetjeneste i kommunene Molvik, Sigbjørn (SV)
2790 Andre helsetiltak Kristoffersen, Asmund (A)
5701 Diverse inntekter Nesvik, Harald T. (FrP)