Forslag fremma i debatten

Prop. 82 S (2018-2019), Innst. 309 S (2018-2019)

Forslag fremmet under debatt og vedtak

Forslag nr. 4 fra Fasteraune, Bengt på vegner av Senterpartiet


Stortinget ber regjeringen sørge for at alle eventuelle kostnadsbesparelser i prosjektet kommer bilistene til gode gjennom reduserte bompenger.