Ei ordning med førtidspensjon i særlovselskapet Postverket m.m.

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 4 (1996-97), Budsjett-innst. S. nr. 14, Tillegg nr. 1 (1996-97)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Samferdselsdepartementet Saka er behandla i samferdselskomiteen Tilråding levert 10.12.1996 Budsjett-innst. S. nr. 14 Tillegg nr. 1 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.12.1996

   Behandla i Stortinget: 13.12.1996