Lov om spesialisthelsetjenesten m.m.

Ot.prp. nr. 10 (1998-99), Innst. O. nr. 65 (1998-99), beslutning. O. nr. 70 (1998-99)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Sosial- og helsedepartementet Saka er behandla i sosialkomiteen Tilråding levert 22.04.1999 Innst. O. nr. 65 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 22.04.1999

   Behandla i Odelstinget: 27.05.1999

   Behandla i Lagtinget: 03.06.1999