Lov om registrering av import og leveranser av råolje i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde mv

Ot.prp. nr. 54 (1998-99), Innst. O. nr. 74 (1998-99), beslutning. O. nr. 77 (1998-99)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Olje- og energidepartementet Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Tilråding levert 26.05.1999 Innst. O. nr. 74 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 26.05.1999

   Behandla i Odelstinget: 03.06.1999

   Behandla i Lagtinget: 10.06.1999