Lov om endringar i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

Ot.prp. nr. 17 (1996-97), Innst. O. nr. 54 (1996-97), beslutning. O. nr. 73 (1996-97)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 27.02.1997 Innst. O. nr. 54 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 27.02.1997

   Behandla i Odelstinget: 06.03.1997

   Behandla i Lagtinget: 20.03.1997