Lov om endringar i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 27.02.1997 Innst. O. nr. 54 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.02.1997

   Behandlet i Odelstinget: 06.03.1997

   Behandlet i Lagtinget: 20.03.1997