Forslag fra stortingsrepresentantene Anders C. Sjaastad og Kjellaug Nakkim om endring i lov av 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffelov (om senking av den kriminelle lavalder)

Dokument nr. 8:11 (1996-97), Innst. O. nr. 45 (1996-97)

Status: Saka er ferdigbehandla.

Lovforslag frå Anders C. Sjaastad, Kjellaug Nakkim Saka er behandla i justiskomiteen Forslag fra (H) Tilråding levert 16.01.1997 Innst. O. nr. 45 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 16.01.1997

   Behandla i Odelstinget: 21.01.1997