Lov om endringer i folketrygdloven (økning av folketrygdens barnetillegg m.m.)

Ot.prp. nr. 27 (2001-2002), Innst. O. nr. 14 (2001-2002), beslutning. O. nr. 23 (2001-2002)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Sosial- og helsedepartementet Saka er behandla i sosialkomiteen Tilråding levert 04.12.2001 Innst. O. nr. 14 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.12.2001

   Behandla i Odelstinget: 11.12.2001

   Behandla i Lagtinget: 18.12.2001