Lov om endringer i lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten og i enkelte andre lover

Ot.prp. nr. 105 (2001-2002), Innst. O. nr. 18 (2002-2003), beslutning. O. nr. 20 (2002-2003)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Helsedepartementet Saka er behandla i sosialkomiteen Tilråding levert 19.11.2002 Innst. O. nr. 18 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 19.11.2002

   Behandla i Odelstinget: 28.11.2002

   Behandla i Lagtinget: 05.12.2002