Innstilling fra sosialkomiteen om lov om endringer i lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten og i enkelte andre lover

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i sosialkomiteen, 19. november 2002

John I. Alvheim Åse Gunhild Woie Duesund
leder ordfører og sekretær