Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 93/2002 av 25. juni 2002 om endring av vedlegg XXII (selskapsrett) til EØS-avtala

St.prp. nr. 35 (2002-2003), Innst. S. nr. 84 (2002-2003)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Utkast til innstilling er forlagt for utenrikskomiteen til uttalelse Tilråding levert 17.12.2002 Innst. S. nr. 84 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 17.12.2002

   Behandla i Stortinget: 19.12.2002