Sjuketransport m.m.

Ot.prp. nr. 69 (2003-2004), Innst. O. nr. 84 (2003-2004), beslutning. O. nr. 94 (2003-2004)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Helsedepartementet Saka er behandla i sosialkomiteen Tilråding levert 01.06.2004 Innst. O. nr. 84 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 01.06.2004

   Behandla i Odelstinget: 09.06.2004

   Behandla i Lagtinget: 15.06.2004