Odelstinget - Møte tirsdag den 18. mai kl.20.40

Dato: 18.05.2004

Referatsaker

Sak nr. 1

Referat

 • 1.(103)

  Statsministerens kontor melder at

  1. lov om voldgift (Besl. O. nr. 60 (2003-2004))

  2. lov om endringer i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) (Besl. O. nr. 61 (2003-2004))

  - er sanksjonert under 14. mai 2004

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(104)

  Lov om endring i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) m.v. (Ot.prp. nr. 70 (2003-2004))

 • 3.(105)

  Lov om endring i lov 17. juni 1966 nr. 19 om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. i Norges territorialfarvann (Ot.prp. nr. 71 (2003-2004))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes næringskomiteen.

 • 4.(106)

  Lov om endringar i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (sjuketransport m.m.) (Ot.prp. nr. 69 (2003-2004))

 • 5.(107)

  Lov om endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (delegering av myndighet til interkommunale organer) (Ot.prp. nr. 72 (2003-2004))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes sosialkomiteen.