Lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) og enkelte andre lover (evaluering av regnskapsloven)

Ot.prp. nr. 39 (2004-2005), Innst. O. nr. 67 (2004-2005), beslutning. O. nr. 64 (2004-2005)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 17.03.2005 Innst. O. nr. 67 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 17.03.2005

   Behandla i Odelstinget: 12.04.2005

   Behandla i Lagtinget: 26.04.2005