Lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) og enkelte andre lover (evaluering av regnskapsloven)

Ot.prp. nr. 39 (2004-2005), Innst. O. nr. 67 (2004-2005), beslutning. O. nr. 64 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 17.03.2005 Innst. O. nr. 67 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.03.2005

   Behandlet i Odelstinget: 12.04.2005

   Behandlet i Lagtinget: 26.04.2005