Lov om endringer i lov 18. desember 1987 nr. 93 om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v.

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i utenrikskomiteen Tilråding levert 13.04.2005 Innst. O. nr. 74 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.04.2005

   Behandla i Odelstinget: 25.04.2005

   Behandla i Lagtinget: 26.05.2005