Lov om endringer i lov 18. desember 1987 nr. 93 om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v.

Ot.prp. nr. 47 (2004-2005), Innst. O. nr. 74 (2004-2005), beslutning. O. nr. 72 (2004-2005) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 13.04.2005 Innst. O. nr. 74 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.04.2005

   Behandlet i Odelstinget: 25.04.2005

   Behandlet i Lagtinget: 26.05.2005