Lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv.

Ot.prp. nr. 92 (2004-2005), Innst. O. nr. 125 (2004-2005), beslutning. O. nr. 119-128 (2004-2005)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 10.06.2005 Innst. O. nr. 125 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.06.2005

   Behandla i Odelstinget: 14.06.2005

   Behandla i Lagtinget: 17.06.2005