Lov om oppheving av lausgjengarlova og om endringar i straffelova o.a. (eige straffebod mot vald i nære relasjonar o.a.)

Ot.prp. nr. 15 (2005-2006), jf. Innst. O. nr. 10 (2005-2006) og Ot. prp. nr. 113 (2004-2005), beslutning. O. nr. 25 (2005-2006)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Justis- og politidepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 08.12.2005 Innst. O. nr. 10 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Odelstinget har vedtatt å oppheve løsgjengerloven herunder forbudet mot tigging. Videre er det vedtatt et nytt straffebud mot vold i nære relasjoner, samt noen andre endringer i gjeldende og ny straffelov, barnevernloven og sosialtjenesteloven. Vedtaket var enstemmig.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.12.2005

   Behandla i Odelstinget: 15.12.2005

   Behandla i Lagtinget: 20.12.2005