Lov om oppheving av lausgjengarlova og om endringar i straffelova o.a. (eige straffebod mot vald i nære relasjonar o.a.)

Ot.prp. nr. 15 (2005-2006), jf. Innst. O. nr. 10 (2005-2006) og Ot. prp. nr. 113 (2004-2005), beslutning. O. nr. 25 (2005-2006)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2005 Innst. O. nr. 10 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt å oppheve løsgjengerloven herunder forbudet mot tigging. Videre er det vedtatt et nytt straffebud mot vold i nære relasjoner, samt noen andre endringer i gjeldende og ny straffelov, barnevernloven og sosialtjenesteloven. Vedtaket var enstemmig.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2005

   Behandlet i Odelstinget: 15.12.2005

   Behandlet i Lagtinget: 20.12.2005