Endra løyvingsvedtak på statsbudsjettet for 1994 under ymse kapittel administrert av Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 6 (1994-95), Innst. S. nr. 51 (1994-95)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Justis- og politidepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 01.12.1994 Innst. S. nr. 51 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 01.12.1994

   Behandla i Stortinget: 13.12.1994