Satellittnavigasjonsprogrammer Galileo og EGNOS

St.prp. nr. 54 (2008-2009), Innst. S. nr. 258 (2008-2009)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Tilråding levert 29.05.2009 Innst. S. nr. 258 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt å delta i en bestutning i EØS-komiteen om å innlemme i EØS-avtalen EUs satellittnavigasjonsprogrammer GAlileo og EGNOS. Beslutningen vil innebære økonomiske forpliktelser for Norge for perioden 2008-2013 med en samlet ramme på 68,9 millioner Euro.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 29.05.2009

   Behandla i Stortinget: 11.06.2009