Ny saldering av statsbudsjettet 2009

Prop. 61 S (2009-2010), Innst. 120 S (2009-2010)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 15.12.2009 Innst. 120 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Regjeringens forslag til ny saldering av statsbudsjettet for 2009. I proposisjonen redegjøres det for endringer i budsjettet som er vedtatt av Stortinget eller foreslått i proposisjoner fra Regjeringen hittil i år. Det er også foreslått enkelte bevilgningsendringer i proposisjonen, i hovedsak på Finansdepartementets ansvarsområde, herunder anslagsendringer i skatte- og avgiftsinntekter og endringer i overføringer til og fra Statens pensjonsfond - Utland. Stortingets vedtak er i tråd med komiteinnstillingen og Regjeringens forslag. Samlede inntekter medregnet petroleumsvirksomheten er anslått til 1 040 mrd. kroner i 2009, mens utgiftene er anslått til 874 mrd. kroner. Overskuddet på 166 mrd. kroner overføres til Statens pensjonsfond.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 15.12.2009

   Behandla i Stortinget: 17.12.2009