Lov om endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd og i visse andre lover ( attføring) ( enslige forsørgere og etterlatte) ( sykemelding) ( sykepenger)

Ot.prp. nr. 6, innst. O. nr. 42, besl. O. nr. 38 for 1992-93

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Sosial- og helsedepartementet Saka er behandla i sosialkomiteen Tilråding levert 04.12.1992 Innst. O. nr. 42 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.12.1992

   Behandla i Odelstinget: 11.12.1992

   Behandla i Lagtinget: 15.12.1992