Lov om endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd og i visse andre lover ( attføring) ( enslige forsørgere og etterlatte) ( sykemelding) ( sykepenger)

Ot.prp. nr. 6, innst. O. nr. 42, besl. O. nr. 38 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 04.12.1992 Innst. O. nr. 42 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.1992

   Behandlet i Odelstinget: 11.12.1992

   Behandlet i Lagtinget: 15.12.1992