Lov om endring av lov av 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk og skalldyr m.v.

Ot.prp. nr. 85 (1992-93), innst. O. nr. 106 (1992-03)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Fiskeridepartementet Saka er behandla i sjøfarts- og fiskerikomiteen Tilråding levert 19.05.1993 Innst. O. nr. 106 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 19.05.1993

   Behandla i Odelstinget: 27.05.1993

   Behandla i Lagtinget: 03.06.1993