Lov om endring av lov av 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk og skalldyr m.v.

Ot.prp. nr. 85 (1992-93), innst. O. nr. 106 (1992-03)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 19.05.1993 Innst. O. nr. 106 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.1993

   Behandlet i Odelstinget: 27.05.1993

   Behandlet i Lagtinget: 03.06.1993